bg-image1 bg-image3

Privacy en Cookie Statement

In dit Privacy en Cookie Statement leest u hoe Stichting Postfilter omgaat met adres- en persoonsgegevens.
Via Postfilter kunt a aan adverteerders vooraf duidelijk te maken dat u geen reclamepost wil ontvangen op uw adres. U kunt dit op de wijze doen die het beste bij u past, via brief, email of via de website www.postfilter.nl
Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Postfilter bereiken via:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam
info@postfilter.nl 

Postfilter

Geen reclamepost ontvangen via uw brievenbus
Door inschrijving in het Postfilter, laat u adverteerders vooraf weten geen reclamepost te willen ontvangen met
de post op uw adres.
Inschrijving in Postfilter duurt 6 jaar
Inschrijving in het Postfilter is naar uw keuze. Een adres is noodzakelijk, maar u kiest zelf of u ook uw naam wil
inschrijven.
Bij de inschrijving in het Postfilter wordt gevraagd om een e-mailadres. Het e-mailadres dat u opgeeft wordt
door Stichting Postfilter alleen gebruikt om uw inschrijving in het Postfilter te bevestigen en u op de hoogte te
houden van uw inschrijving. U ontvangt één keer per jaar een email van Stichting Postfilter.
Tenzij u uw inschrijving verlengd in Postfilter, vervalt uw inschrijving na 6 jaar.
Anonieme inschrijving in Postfilter duurt 2 jaar
U bent niet verplicht om een e-mailadres op te geven, u kunt er ook voor kiezen om anoniem een adres in te
schrijven in het Postfilter. U kiest zelf.
Uw anonieme inschrijving in Postfilter vervalt na 2 jaar

Verwerkingsdoeleinden Postfilter

De door u verstrekte gegevens bij inschrijving in Postfilter worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw
verzoek niet ongevraagd reclamepost te ontvangen op het adres dat u hebt opgegeven. De gegevens die u heeft
ingeschreven, het adres en eventueel uw naam, worden voor blokkering beschikbaar gesteld aan de
organisaties die zijn aangesloten bij Postfilter. Dat is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan uw
verzoek. De organisaties die het Postfilter toepassen mogen de gegevens die u heeft ingeschreven alleen
gebruiken om er voor te zorgen dat u van hen geen geadresseerde reclamepost ontvangt.

Uw e-mailadres is uitsluitend bekend bij Postfilter. Uw e-mailadres is niet opgenomen in de blokkadebestanden
die aan organisaties ter beschikking worden gesteld voor de blokkade van reclamepost via uw brievenbus.

Verwijdering gegevens na vervallen inschrijving uit Postfilter
De door u opgegeven gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het vervallen van uw
inschrijving in Postfilter worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de blokkadebestanden en verwijderd uit
de systemen van Stichting Postfilter.

Nationaal Overledenen Register (“Overledenenregister”)

Stichting Postfilter is – naast beheerder van het Postfilter – beheerder van het Overledenregister.
Registratie in het Overledenenregister voorkomt dat reclamepost wordt toegezonden aan overledenen via de
post. Daartoe kunnen de gegevens van overleden personen worden geregistreerd in het Overledenenregister.
De naam, adres, geboortedatum en overlijdensdatum van de overleden persoon worden opgenomen in het
register.

Bij de registratie in het Overledenenregister vraagt Postfilter om een e-mailadres. Het e-mailadres wordt door
Postfilter uitsluitend gebruikt om de aanmelding van de overleden persoon te bevestigen.

De verstrekte gegevens bij inschrijving in het Overledenenregister worden verwerkt om uitvoering te geven aan
het verzoek geen geadresseerde reclamepost toe te zenden naar de overleden persoon op het geregistreerde
adres in het Overledenenregister. De gegevens die zijn geregistreerd, worden voor blokkering beschikbaar
gesteld aan de organisaties die zijn aangesloten bij Postfilter.
Algemene maatregelen door Stichting Postfilter Beveiliging
Voor de bescherming van adres- en persoonsgegevens hebben we fysieke, technische en organisatorische
maatregelen getroffen om verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting te
voorkomen. De gegevens die u invult op onze website, worden versleuteld verzonden.
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Uw gegevens in Postfilter kunt u via uw account inzien, aanpassen of verwijderen. Heeft u gekozen voor een
anonieme inschrijving in Postfilter, of betreft het een inschrijving in het Overledenenregister, dan heeft u geen
account. U kunt uw verzoek dan richten aan Stichting Postfilter; wilt u uw gegevens in Postfilter of in het
Overledenenregister inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan contact op met de beheerder via:
Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam
@ info@postfilter.nl
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Stichting Postfilter houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u anders van
mening zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Liever horen wij van u zelf wat
Stichting Postfilter kan verbeteren, neemt u contact met ons op?

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 februari 2021. Postfilter behoudt zich het recht voor om dit privacy
statement aan te passen. Lees deze daarom regelmatig.

Cookies: functioneel en analytisch

Met gebruik van cookies, houdt Stichting Postfilter niet identificeerbare (statistische) gegevens bij die van
belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van de website.
Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina's grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel
bezoekers er langskomen, en wat de stille en de drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen
aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt
benaderd.
Postfilter gebruikt zogeheten tijdelijke 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw
harde schijf wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Deze tijdelijke bestandjes worden
gebruikt om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Indien u geen cookies wenst, kunt u deze via uw
browser het gebruik daarvan uitzetten. Echter indien u in uw browser het gebruik van 'cookies' uitzet, kan dit
gevolgen hebben voor het verloop van de inschrijfprocedure.

Responsible Disclosure

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk
maatregelen kunnen treffen. Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons uitgebreid actief te
scannen op zwakke plekken. Wij willen graag met u samenwerken om mensen en systemen beter te kunnen
beschermen.
Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar info@postfilter.nl.
 • Misbruik de zwakheid niet door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij
  nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder
  ‘bewijs’.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service,
  spam of hacking tools.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen
  oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
  kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
  Wat wij beloven:
 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte
  datum voor een oplossing,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw
  toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de
  ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen elke situatie
  apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het
  vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met
  anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot
  aangifte zal leiden.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een
eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.